615 - Katedra analytické chemie a zkoušení materiálu
616 - Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu
617 - Katedra chemie
618 - Katedra metalurgie
632 - Katedra slévárenství
633 - Katedra tváření materiálu
635 - Katedra tepelné techniky
636 - Katedra materiálového inženýrství
637 - Katedra neželezných kovů, rafinace a recyklace
638 - Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii
639 - Katedra kontroly a řízení jakosti
EkF........... - Ekonomická fakulta
FAST... - Stavební fakulta
FS.................. - Strojní fakulta
FEI............ - Fakulta elektrotechniky a informatiky
HGF......... - Hornicko-geologická fakulta
FMMI.. - Fakulta metalurgie a materuálového inženýrství
FBI............ - Fakulta bezpečnostního inženýrství
Ferona, a.s.
JÄKL Karviná, a.s.
KOVONA KARVINÁ, a.s.
Mittal Steel Ostrava, a.s.
Oravské ferozliatinárske závody, a.s.
Sandvik Chomutov Precision Tubes spol. s r.o.
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Válcovny plechu, a.s.
Válcovny trub Chomutov a.s.
VÍTKOVICE, a.s.
VÍTKOVICE STEEL, a.s.
VÍTKOVICE-Válcovna trub, a.s.
VÚHŽ, a.s.
VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s.
ŽĎAS, a.s.
ŽDB, a.s.
Železárny Hrádek, a.s.
Železiarne Podbrezová, a.s.
Železárny Veselí,a.s.
  Historie katedry

V roce 1953 vznikla na Vysoké škole báňské v Ostravě ekonomicko - inženýrská fakulta se dvěma nosnými pracovišti, katedrami ekonomiky a řízení hornictví - hutnictví.

Obě pracoviště byla pověřena odbornou garancí nových studijních oborů ekonomika hornictví, ekonomika hutnictví. Profil absolventa oboru ekonomiky hutnictví (adekvátně hornictví) byl již tehdy dán propojením technického inženýrského základu se systematickými poznatky ekonomiky, organizace a řízení průmyslové - metalurgické výroby.

Garantující katedra ekonomiky a řízení hutnictví zajišťovala výuku prakticky všech disciplín nového oboru a současně výuku základů ekonomiky a řízení průmyslové výroby pro všechny studijní obory hutnické a po určitou dobu i strojní fakulty VŠB. Tuto pedagogickou pozici, především ve vztahu k jmenovanému studijnímu oboru, si katedra zachovala i po roce 1959, kdy byla zrušena ekonomicko - inženýrská fakulta.

Katedra se stala pracovištěm nynější fakulty metalurgie a materiálového inženýrství a studijní obor součástí spektra studijních oborů této fakulty. Akademický titul inženýr - ekonom byl u absolventů nahrazen titulem inženýr.

Základní koncepce oboru, spojující technické a ekonomickomanažerské vzdělání, respektive směřující k výchově ekonoma s manažerskými dispozicemi a technickými znalostmi, zůstala zachována v letech následujících, i po roce 1989 s přechodem společenského systému k tržnímu hospodářství.

Studijní obor nese v současné době označení Ekonomika a management v průmyslu.

    e-mail: marta.nemcova@vsb.cz, tel.: 00420 59732 1267
   All rights reserved, webmaster, aktualizace: 23. 09. 2018